Porin Ratsastajat Ry - Toimintasäännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on PORIN RATSASTAJAT RY. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki Turun ja Porin läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Porin Kaupunki ympäristöineen. Yhdistys on perustettu v. 1964 ja siitä käytetään näissää säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippuratsastusta edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti.

3 §
Tarkoitustaan seura toteuttaa 

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • valistus- ja kasvatustoimintaa
  • kuntoliikuntaa ratsastuksen muodossa
  • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastuksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 5. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen tallin, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta ratsastusvälineitä ja -asusteita.
  Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §
Seura on Suomen Valtakunnan Urheiluliiton SVUL r.y.:n Satakunnan piirin jäsen ja Suomen Ratsastajain liiton jäsen. Liittojen jäsenenä seura noudattaa niiden sääntöjä ja määräyksiä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL r.y.:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SVUL ja Suomen Ratsastajain liitto r.y.:stä lyhennystä SRL.

5 §
Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SVUL:n Satakunnan piirin, SRL:n ja SVUL:n sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka erittäin huomattavasti on edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran, SVUL:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 §
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden jäsenmaksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Jäsenmaksuista voidaan vuosittain johtokunnan päätöksellä myöntää vapautuksia sosiaalisista syistä sekä ns. vammaisratsastajien ollessa kyseessä.

9 §
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

 • sanomalahti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä ja
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 §
Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valintaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenien 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio
  • yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 9. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet seuran eri jaostoihin sekä muuta tarvittavat toimihenkilöt
 10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 11. Valitaan edustajat SVUL:n Satakunnan piirin ja SRL:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 12. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 13. Kokouksen päättäminen.

11 §
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjojat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkistajien tarkistettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä ja häiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, jatkaa tehtävien hoitoa hänen henkilökohtainen varamiehensä. Estyneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan uusi, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
Johtokunta valitsee keskuudestaan

 • varapuheenjohtajan
 • sihteerin ja
 • taloudenhoitajan

Taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kolme (3) johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata SVUL:n, SRL:n ja näiden piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 8. Pitää jäsenluetteloa
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 12. Valita ja tarvittaessa erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

17 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita niille tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävän sääntöjen muutosta.

19 §
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa on vähintään kolmen neljäsosan äänestyksessä annetuista äänistä sekä kannatettava kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väline pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävän seuran purkamista.

20 §
Jos seura on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava johonkin toiminta-alueen ratsastusharrastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.